E – FISKALIZACIJA

Buni te e-fiskalizacija? Da li će biti produžen rok za e-fiskalizaciju? Sve što ti nije jasno sa e-fiskalizacijom ćeš saznati u našem tekstu. Pročitaj online!

E-fiskalizacija je od skoro na snazi, pa još uvek nisu svi potpuno upoznati sa njom. Probaćemo da vas malo više uputimo u to šta predstavlja, kako funkcioniše i koje promene donosi.

 

 

Šta je e-fiskalizacija?

 

Elektronska fiskalizacija podrazumeva primenu elektronskih fisklanih uređaja (EFU) koji su povezani sa Poreskom upravom. Svi izdati fiskalni računi se dostavljaju na server poreske uprave, a provera ispravnosti fiskalnih računa se vrši očitavnajem QR kod-a. Za razliku od prethodnog sistema, EFU pruža informacije o prometu roba i usluga u realnom vremenu.

 

Novi model fiskalizacije omogućava bolju kontrolu prometa na malo čime se smanjuje zloupotreba i siva ekonomija. Smanjuju se i operativni troškovi poreskih obveznika kao i nepotrebno administriranje.

 

Na koga se odnosi zakon o e- fiskalizaciji?

 

Obveznici fiskalizacije su svi preduzetnici i sva privredna društva koja obavljaju promet na malo.Fiskalni račun se izdaje i u slučaju primljenog avansa za budući promet na malo.

Pojedine kategorije su oslobođene e-fiskalizacije. Među njima su taksisti, advokati, zatim veterinarske delatnosti, telekomunikacije, dobar deo finansijskih usluga, obrazovanje (izuzev dela pod nazivom –ostalo obrazovanje-), prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i sličnim objektima, vazdušni prevoz putnika, uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju.

Šta ako obveznik obavlja dve delatnosti?

Ukoliko obveznik obavlja delatnost koja je oslobođena od obaveze evidentiranja prometa na malo, a istovremeno obavlja i delatnost koje nije izuzeta od ove obaveze, dužan je da svaki promet na malo u okviru delatnosti koja nije izuzeta evidentira preko elektronskog fiskalnog uređaja.

 

Da li će biti produžen rok za e-fiskalizaciju?

 

Kako sada stoje stvari, neće biti produženja roka za prelazak na novi sistem.

 

Šta treba da sadrži fiskalni račun?

 

Na fiskalnom računu treba da se nalaze sledeći podaci:

1. vrsta računa

2. tip transakcije

3. naziv obveznika fiskalizacije i jedinstvena oznaka poslovnog prostora

4. poreski identifikacioni broj (PIB) obveznika fiskalizacije

5. PIB pravnog lica, ako je korisnik dobara/usluga, pravno lice

6. naziv, šifra dobra/usluge (ukoliko je obveznik fiskalizacije koristi), količina, jedinica mere, cena po jedinici mere, oznaka poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra/usluge;

7. specifikacija poreskih stopa;

8. iznos poreza po poreskim stopama;

9. ukupan iznos poreza;

10. vrednost prometa po poreskim stopama;

11. ukupna vrednost evidentiranog prometa, ukupan iznos za uplatu (uz napomenu ako je plaćanje izvršeno putem avansa), način plaćanja, uplaćen iznos i iznos razlike za povraćaj kupcu

12. datum sačinjavanja fiskalnog računa

13. jedinstveni redni broj fiskalnog računa;

14. jedinstveni redni broj fiskalnog računa po vrsti računa i tipu transakcije;

15. dvodimenzionalni bar-kod za verifikaciju ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi;

16. poziv na broj drugog fiskalnog računa/relevantnog dokumenta, ukoliko postoji potreba.

 

Dozvoljeno je da se na fiskalnom računu nalaze reklamne poruke u skaldu sa zakonom.

 

Šta je elektronski fiskalni uređaj?

 

Elektronski fiskalni uređaj (EFU) je uređaj koji je povezan sa serverom Poreske uprave pomoću hardverskog i/ili softverskog rešenja. On štampa fiskalne račune u realnom vremenu i prenosi podatke sa fiskalnog računa u Sistem za upravljanje fiskalizacijom PU-a.

Pored kase, elektronski fiskalni uređaj može biti računar, tablet i mobilni telefon.

Može se odabrati između EFU-a koji koristi virtuelni procesor fisklanih računa i onog koji koristi lokalni procesor. Prvi omogućava izdavanje računa samo uz postojanje internet konekcije dok je sa drugim to moguće i uz njeno odsustvo. Virtuelni se nalazi u mreži Poreske uprave, a lokalni na lokaciji na kojoj se računi i izdaju.

Svaki obveznik koji primenjuje e-fiskalizaciju je u obavezi da ima bar jedan lokalni procesor fiskalnih računa. Iz ovoga se izuzima internet trgovina.

Glavni elementi EFU-a su elektronski sistem za izdavanje računa (ESIR), procesor fiskalnih računa (PFR), i bezbednosni element (BE).

ESIR je hardverski ili softverski element iz kojeg se izdaje elektronski račun, a čija je upotreba odobrena od strane PU.

PFR fiskalizuje račun tako što, na osnovu stavki koje je dobio od ESIR-a, primenjuje određene poreske stope i proizvodi elektronski račun.

Takođe, kada nema internet konekcije PFR je taj koji čuva podatke dok ne bude u mogućnosti da ih prosledi Poreskoj upravi.

BE sadrži elektronski sertifikat koji reprodukuje digitalni potpis obveznika fiskalizacije prilikom izdavanja svakog fiskalnog računa. Uz to, BE reprodukuje zaštićenu lozinku obveznika prilikom povezivanja sa Sistemom za upravljanje fiskalizacijom (SUF). BE potvrđuje autentičnost poreskog obveznika i sprečava neovlašćenu upotrebu podataka

Koristi se za potpisivanje fiskalnih računa pa se račun bez njega ne može smatrati fiskalnim.

 

Svaki poslovni prostor treba dasadrži jedan BE koji može biti u vidu SIM ili klasične kreditne kartice i fajla.

 

Šta ako se prekine internet konekcija?

Podatke o izdatim fiskalnim računima treba dostavljati Poreskoj upravi putem internet veze u realnom vremenu, u trenutku prometa na malo.U slučaju prekida internet veze podatke treba dostaviti odmah po njenom uspostavljanju, a najkasnije u roku od pet dana od dana izdavanja pojedinačnog računa.

Koji je rok za prijavu promene podataka obveznika?

U slučaju da dođe do promene podataka obveznika, ako delatnost prestane da se obavlja u poslovnom prostoru/prostoriji ili dođe do promene same delatnosti obveznik fiskalizacije dužan je da te podatke dostavi Poreskoj upravi najkasnije 24 sata pre nastanka promene.

Mogu li se stare kase preraditi u nove?

Većina proizvođača ne nudi mogućnost ove prerade, a slažu se oko toga da ne bi bilo isplativo. Postoji mogućnost da se neki od postojećih fiskalnih uređaja prilagode novom sistemu. Ovo se uglavnom odnosi na modernije uređaje sa ugrađenim GPRS modulom.

 

Da li je neophodno defiskalizovati stare kase?

Nema potrebe za defiskalizacijom starih kasa. Nakon povezivanja novog uređaja sa PU, proces defiskalizacije je automatski.

Koju fisklanu kasu koristiti?

Postoje brojne opcije kada je odabir fiskalne kase u pitanju. U skladu sa svojim poslovnim potrebama, moguće je opredeliti se za hardverski fiskalni uređaj (kasa, tablet, mobilni telefon) ili za kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti. Za štampanje računa su neophodne termo rolne, a kojih dimenzija zavisi od konkretnog modela kase.

 

Da li je papirni fiskalni račun obavezan i za internet prodavnice?

 

Web prodavnice moraju izdavati elektronske račune ali nisu u obavezi da ih štampaju. Ove prodavnice BE dobijaju u vidu PFX fajla, a ne smart kartice. Obveznik je dužan da pri svakoj prodaji generiše za kupca hiperlink ka PDF fajlu koji sadrži sve propisane informacije i predstavlja fiskalni račun u elektronskoj formi.

 

Čemu služi QR kod?

 

QR kod sadrži osnovne informacije o računu i omogućava proveru ispravnosti fiskalnog računa. Svaki kupac može mobilnim telefonom skenirati QR I proveriti da li je račun validan i da li je promet prijavljen Poreskoj upravi.

Ispravnost fiskalnog računa je moguće proveriti do 10 godina nakon njegovog izdavanja. provera se može vršiti više puta pomoću uređaja koji omogućava skeniranje QR i/ili pristup hipelinku. Uz to, neophodno je postojanje internet konekcije.

 

U metodu „IPS pokaži”, kupac aktivira mbanking aplikaciju, pritisne funkciju „IPS pokaži”, unosi svoj PIN kod, otisak prsta ili skenira lice. Kada banka izvrši autentifikaciju kupac pokazuje IPS QR kod prodavcu. Prodavac skenira IPS QR kod na telefonu kupca i transakcija se izvršava u nekoliko sekundi. Kupac i prodajno mesto (kasa) dobijaju informaciju da je transakcija uspešno izvršena, nakon čega se štampa fiskalni račun.

Druga metoda je “IPS skeniraj,” Račune koji imaju na sebi odštampan IPS QR platilac pritiskom na funkciju „IPS skeniraj” aktivira kameru na telefonu i skenira IPS QR kod na štampanom računu. Zatim bira račun s kog želi da plati i unosi PIN kod. Prikazaće se detalji naloga za plaćanje, a pritiskom na opciju „Pošalji nalog”, vrši plaćanja računa.

 

 

Da li postoje kaznene mere?

Sa starim sistemom PU je dobijala samo dnevne izveštaje. Sada će ih dobijati u relanom, vremenu čime softver PU ima uvid u bazu podataka iz koje pravi modele ponašanja svakog prodajnog mesta. Ako uoči promene u ponašanju, signilaziraće odstupanja. Ovo znači da terenske kontrole više neće biti slučajne već će se ciljano usmeriti na obveznike kod kojih su uočena odstupanja.

Za kršenje primene zakona o e fiskalizaciji izriču se kaznene mere i to:

1. privremena zabrana obavljanja delatnosti ukoliko se ne ispoštuje predmet fiskalizacije i povreda ne sanira na vreme:

  • u trajanju do 15 dana ukoliko se nepravilnost utvrdi prvi put
  • u trajanju do 90 dana ukoliko se nepravilnost utvdi drugi put
  • u trajanju od jedne godine ukoliko se nepravilnost utvrdi treći put

 

2. novčana kazna za neizdavanje fiskalnog računa, a visina zavisi od toga da li je prekršilac

preduzetnik, pravno lice odnosno, veća kompanija ili odgovorno lice.

 

Šta ako kupac koristi više načina plaćanja?

Na fisklanom računu se navodi način plaćanja, a to može biti : gotovina, instant plaćanje, platna kartica, ček, prenos na račun, vaučer i drugo bezgotovinsko plaćanje. Ako se kupac opredeli da robu/usluge plati na više načina, na fiskalnom računu treba iskazati podatke o svim načinima plaćanja. Uz to, obveznik je dužan da iskaže i koliki iznos pripada konkretnom načinu plaćanja.

 

Da li ste vi krenuli sa primenom e-fiskalizacije i kakva su vam iskustva?


A+
ALCO
CENTROPEN
CITIZEN
DELTA
EDDING
EPENE
HERMA
HORSE
ILIJANUM
MAPED
NOKI
O+CO
RETYPE
ROTRING
SCHNEIDER
STAEDTLER
UNI
VERBATIM
MONDI
FABRIANO
NAVIGATOR
OPTIMA
FELLOWES
FORNAX
DAHLE
3M
TARIFOLD
KANEX
COSTA COFFEE
COCA COLA
ALCO
VIQUEL
JALEMA
SMARTBOX PRO
HAN
NOVUS
A PLUS
SCOTCH
HYSEAL
INFO NOTES
OXFORD
Maul
Top2000